Terrvas

.
Oso psicológico

Oso psicológico

Hunter… Tibia

Hunter… Tibia

Cyclops…. Tibia

Cyclops…. Tibia

Orc Shaman… Tibia

Orc Shaman… Tibia

Minotaur .. Tibia

Minotaur .. Tibia

Dragon .. Tibia

Dragon .. Tibia

Giant Spider .. Tibia

Giant Spider .. Tibia

The Fanatic

The Fanatic

The blacksmith

The blacksmith

El Enfurecido hombre-mono

El Enfurecido hombre-mono